27/08/2015 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

  Değerli bayimiz;

T.C  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ,8 Haziran 2010 Tarih ve 27605 Sayılı resmi Gazete’de yanınlanan ‘’Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’’ 8 Haziran 2015 Tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Bayilerimizin Yapması gereken İşlemler:

İlgili Yönetmelikte  Ek-2,Tablo 2’de yeralan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri en geç 3 ay içerisinde,yeni başlayacak faaliyet sahipleri ise faaliyete başladıktan sonra en geç 1 ay içerisinde Ek-3’de  yer alan   Faaliyet Ön Bilgi Formunu  Kirlenmiş Sahalar  Bilgi  Sisteminde doldurarak (bu formu sistemde görebilmeniz için Çevre İl Müdürlüğüne giderek “Kirlenmiş Sahalar  Bilgi  Sisteminin” açılması şeklinde beyanda bulunuyorsunuz) ,  Çevre İl Müdürlüğüne bildirir.Faaliyet sahibi  Faaliyet  ÖN  Bilgi Formunu yazılı ve imzalı olarak ayrıca İl Müdürlüğüne (elden)iletmekle de yükümlüdür.

Söz konusu Yönetmeliğin öngördüğü gereklilikleri yerine getirmek üzere T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Bilgi Sistemi kullanılacaktır.Aşağıdaki internet adresinden Çevre Bilgi Sistemi’ne ulaşabilirsiniz. http:/online.cevre.gov.tr

Kullanıcı hesabı bulunmayan faaliyet sahiplerinin,bu internet sayfasından yeni  kayıt  yaptırarak kullanıcı hesabı oluşturması gerekmektedir.  Aşağıdaki adresten kayıt işleminin nasıl yapılacağını anlatan  videoya ulaşabilirsiniz.http:/online.cevre.gov.tr/Help/FirmaEkle.htm

‘’Çevre Bilgi Sistemine  (Firma Bilgi Sistemi)giriş ve üyelik konusunda yaşayanlar sorunlar için fbs@cevre.gov.tr adresine ‘Kullanıcı Adı’’Vergi No’ile sorunlarını özetleyen bir mail atarak veya (0312)498 21 50- 60 numaralı telefonlardan yardım alabilirsiniz.

Faaliyet Ön Bilgi Formunun yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde,8 Eylül 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunludur.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından,sahada meydana gelecek döküntü ve kazaların da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.Saha sahibi,şüpheli sahada yapılacak araştırma faaliyetleri için Bakanlıkça yetkilendirilmiş,yeterlilik koşullarına haiz,uzman kurum/kuruluşlar ile anlaşarak inceleme sürecini başlatacaktır.

İdari yaptırımlar:

Bu yönetmeliğe  aykırı  davrananlar hakkında  aşağıda sıralanan  Çevre  Kanunu  Madde  20-23 ve 26  da öngörülen idari   yaptırımlar    uygulanacaktır.  01/01/2015 ve 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak cezalar aşağıdaki gibidir.

Madde 20

g) Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 11.619 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

İ) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 1.932 Türk Lirası idari para cezası verilir.

r) Bu kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usül ve esaslara,yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan,taşıyan geçici ve ara depolama yapan,geri kazanan ,geri dönüşüm sağlayan,tekrar kullanılan veya bertaraf edenlere 46.501 Türk Lirası idari para cezası verilir.

v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan,ayıran,geçici ve ara depolama yapan ,geri kazanan,yeniden kullanan,taşıyan ,ambalajlayan,etiketleyen,bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 193.772 Türk Lirasından 1.937.766 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Madde 23

Bu Konuda belirtilen idari para cezaları,bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren 3 yıl içerisinde birinci tekrarında  bir kat, ikinci ve meteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir.

Madde 26

Bu Kanun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler,altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 28

Çevreyi kirletenler ve  çevreye zarar  verenler  sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.